Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Strategie pomocy

Dążymy do tego, aby polska pomoc rozwojowa była strategicznie zaplanowana - aby miała dobrze sformułowane cele i metody ich realizacji. To jest warunek konieczny do większej skuteczności pomocy.

Dwuletni projekt "Strategie Pomocy" zakłada stworzenie strategicznych dokumentów polskiej współpracy rozwojowej: ogólnej strategii, dokumentów strategicznych dla poszczególnych krajów i założeń sytemu ewaluacji tzn. metod mierzenia skuteczności działań pomocowych.

Podstawowe informacje:

  • Koordynator: Marcin Wojtalik
  • Okres realizacji: październik 2010 - wrzesień 2012
  • Budżet projektu: 100.000 zł
  • Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

W ramach projektu prowadzimy konkretną pracę koordynacyjną analityczno-badawczą polegającą na przygotowaniu projektów  kluczowych dokumentów strategicznych polskiej pomocy (ogólnej strategii, dwóch krajowych strategii pomocy, założeń systemu ewaluacji), uruchomieniu i przeprowadzeniu międzysektorowych spotkań konsultacyjnych dot. wypracowanych dokumentów; oraz rzeczniczą i popularyzatorską rezultatów projektu wśród decydentów: parlamentarzystów, pracowników MSZ zajmujących się współpracą rozwojową, obywateli.

Naszą intencją nie jest wyręczanie odpowiednich urzędów w ich roli tworzenia dokumentów strategicznych, ale przedstawienie rozwiązań modelowych opartych na dotychczasowych doświadczeniach polskiej współpracy rozwojowej, na międzynarodowych zobowiązaniach Polski, postulatach krajów partnerskich (biorców pomocy) oraz potencjale polskich NGOs.

Staramy się mieć konkretny wkład merytoryczny w treść dokumentów strategicznych dotyczących polskiej współpracy rozwojowej, które bez uwzględnienia doświadczeń NGOs miałyby słabą jakość i niedostateczną legitymizację. Pozwoli to uniknąć błędów popełnionych w przeszłości, które dostrzegły i udokumentowały NGOs zajmujące się monitorowaniem polskiej pomocy, w tym IGO.

W ramach projektu prowadzimy m.in. następujące działania:

  • badanie i wykorzystanie doświadczeń z innych krajów UE w strategicznym podejściu do pomocy i wykorzystywaniu mechanizmu konsultacji społecznych,
  • wspieranie procesu współpracy międzysektorowej oraz stworzenie narzędzi komunikacyjnych,
  • organizacja wizyt studyjnych,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. dokumentów,
  • popularyzacja projektu i rzecznictwo w celu wdrożenia dokumentów.

Wybrane aktualności z projektu:

 

Masz pytania? Chcesz włączyć się w nasze działania lub otrzymywać regularne informacje? Skontaktuj się z koordynatorem, Marcinem Wojtalikiem.


logo Fundacji BatoregoProjekt pt. “Opracowanie projektów czterech dokumentów strategicznych polskiej pomocy rozwojowej”, finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego.